Plovdiv, Bulgaria

Plovdiv University of Paisii Hilendarski

Пловдивски университет

University type: universities
University status: public

Contact:

24 Tzar Asen str. 4000 Plovdiv
Tel.: (359 32) 629094
Fax: (359 32) 628390

Bachelor's
Studies
Computer chemistry;Studies in Bulgarian
Ак­тьор­ство за дра­ма­ти­чен те­а­тър;Studies in Bulgarian
Ан­глий­ска фи­ло­ло­гия;Studies in Bulgarian
Анализ и контрол;Studies in Bulgarian
Ар­хео­ло­гия;Studies in Bulgarian
Бал­ка­ни­сти­ка;Studies in Bulgarian
Биз­нес ин­фор­ма­цион­ни тех­но­ло­гии;Studies in Bulgarian
Бизнес математика;Studies in Bulgarian
Био­ин­фор­ма­ти­ка;Studies in Bulgarian
БИО­ЛО­ГИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:Studies in Bulgarian
Био­ло­гия и опаз­ва­не на окол­на­та сре­да.Studies in Bulgarian
Био­ло­гия и хи­мия;Studies in Bulgarian
Био­ло­гия;Studies in Bulgarian
Биология и английски език;Studies in Bulgarian
Биология, човешко поведение и здраве;Studies in Bulgarian
Бъл­гар­ска фи­ло­ло­гия;Studies in Bulgarian
Бъл­гар­ски език и ан­глий­ски език;Studies in Bulgarian
Бъл­гар­ски език и ис­пан­ски език;Studies in Bulgarian
Бъл­гар­ски език и ис­то­рия с културен мениджмънт;Studies in Bulgarian
Бъл­гар­ски език и ис­то­рия;Studies in Bulgarian
Бъл­гар­ски език и италиански език;Studies in Bulgarian
Бъл­гар­ски език и китайски език;Studies in Bulgarian
Бъл­гар­ски език и но­во­гръ­цки език;Studies in Bulgarian
Бъл­гар­ски език и ру­ски език;Studies in Bulgarian
Бъл­гар­ски език и тур­ски език;Studies in Bulgarian
Български език и иврит;Studies in Bulgarian
Български език и корейски език;Studies in Bulgarian
Графичен дизайн с реклама;Studies in Bulgarian
Джаз и поп из­пъл­ни­тел­ско из­ку­ство (пиано, акордеон, китара, ударни инструменти и пеене);Studies in Bulgarian
Еко­ло­гия и опаз­ва­не на окол­на­та сре­да;Studies in Bulgarian
Еко­ло­гия на био­тех­но­ло­гич­ни­те про­из­вод­ства;Studies in Bulgarian
Екологична химия;Studies in Bulgarian
Ет­но­ло­гия;Studies in Bulgarian
Ин­же­нер­на фи­зи­ка (с четири профилиращи модула: медицинска физика; нови материали; полимери и полимерни технологии; лазерни и фотонни технологии);Studies in Bulgarian
Ин­фор­ма­ти­ка;Studies in Bulgarian
Ин­фор­ма­цион­на фи­зи­ка и телеко­му­ни­ка­ции;Studies in Bulgarian
Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт;Studies in Bulgarian
Ис­то­рия;Studies in Bulgarian
Ком­пютър­на хи­мия;Studies in Bulgarian
Консервационна биология и екотуризъмStudies in Bulgarian
Лин­гви­сти­ка с ин­фор­ма­цион­ни тех­но­ло­гии;Studies in Bulgarian
Лингвистика с бизнес администрация.Studies in Bulgarian
Лингвистика с маркетинг;Studies in Bulgarian
Ма­те­ма­ти­ка и ин­фор­ма­ти­ка.Studies in Bulgarian
Ма­те­ма­ти­ка;Studies in Bulgarian
Мак­ро­ико­но­ми­ка;Studies in Bulgarian
Мар­ке­тинг;Studies in Bulgarian
Ме­ди­цин­ска био­ло­гия;Studies in Bulgarian
Ме­ди­цин­ска хи­мия;Studies in Bulgarian
Меж­ду­на­род­ни ико­но­ми­че­ски от­но­ше­ния;Studies in Bulgarian
Мо­ле­ку­ляр­на био­ло­гия;Studies in Bulgarian
Музика;Studies in Bulgarian
На­чал­на учи­лищ­на пе­да­го­ги­ка и чужд език;Studies in Bulgarian
Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по бит и тех­но­ло­гии.Studies in Bulgarian
Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по изо­бра­зи­тел­но из­ку­ство;Studies in Bulgarian
Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по му­зи­ка;Studies in Bulgarian
Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по фи­зи­че­ско въз­пи­та­ние;Studies in Bulgarian
Пе­да­го­ги­ка;Studies in Bulgarian
ПЕ­ДА­ГО­ГИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:Studies in Bulgarian
По­ли­то­ло­гия.Studies in Bulgarian
Пра­во.Studies in Bulgarian
Пре­ду­чи­лищ­на и на­чал­на учи­лищ­на пе­да­го­ги­ка;Studies in Bulgarian
Пре­ду­чи­лищ­на пе­да­го­ги­ка и чужд език;Studies in Bulgarian
При­лож­на лин­гви­сти­ка;Studies in Bulgarian
При­лож­на ма­те­ма­ти­ка;Studies in Bulgarian
Психо­ло­гия;Studies in Bulgarian
Ру­ска фи­ло­ло­гия;Studies in Bulgarian
Сла­вян­ска фи­ло­ло­гия – Чеш­ки език, Пол­ски език, Сръб­ски и хърватски eзик;Studies in Bulgarian
Со­ци­оло­гия и науки за човека;Studies in Bulgarian
Со­ци­оло­гия на правото, икономиката и иновациите;Studies in Bulgarian
Со­циал­на пе­да­го­ги­ка;Studies in Bulgarian
Со­циал­ни дей­но­сти;Studies in Bulgarian
Софтуерни технологии и дизайн;Studies in Bulgarian
Социална антропология;Studies in Bulgarian
Спе­циал­на пе­да­го­ги­ка;Studies in Bulgarian
Сто­пан­ско упра­вле­ние;Studies in Bulgarian
Телекомуникации с мениджмънт;Studies in Bulgarian
Телематика;Studies in Bulgarian
Тео­ло­гия.Studies in Bulgarian
ФА­КУ­ЛТЕТЪТ ПО ИКО­НО­МИ­ЧЕ­СКИ И СО­ЦИАЛ­НИ НАУ­КИ е със спе­циал­но­сти:Studies in Bulgarian
ФА­КУ­ЛТЕТЪТ ПО МА­ТЕ­МА­ТИ­КА И ИН­ФОР­МА­ТИ­КА е със спе­циал­но­сти:Studies in Bulgarian
Фи­зи­ка и ма­те­ма­ти­ка.Studies in Bulgarian
ФИ­ЛО­ЛО­ГИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:Studies in Bulgarian
Фи­ло­со­фия;Studies in Bulgarian
ФИ­ЛО­СОФ­СКО-ИС­ТО­РИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:Studies in Bulgarian
Физика с информационни технологии;Studies in Bulgarian
ФИЗИЧЕСКИ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:Studies in Bulgarian
Финанси;Studies in Bulgarian
Френска филология;Studies in Bulgarian
ХИ­МИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:Studies in Bulgarian
Хи­мия и фи­зи­ка.Studies in Bulgarian
Хи­мия с мар­ке­тинг;Studies in Bulgarian
Хи­мия;Studies in Bulgarian
Химия с английски език;Studies in Bulgarian
ЮРИ­ДИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­ност:Studies in Bulgarian
University website:
www.uni-plovdiv.bg/

Map

Privacy Policy