Svishtov, Bulgaria

D.A.Tsenov Academy of Economics

University type: specialized institution
University status: public
University website:
www.uni-svishtov.bg/
Privacy Policy