Porto, Portugal

Polytechnic Higher Institute of Gaya

Instituto Superior Politécnico Gaya

University type: polytechnic institutes

Contact:

Av. dos Descobrimentos, 333
4400-103 Santa Marinha - V.N.Gaia
Telf: 223 745 730/1
University website:
www.ispgaya.pt
Privacy Policy